جایگاه فرهنگ ، هنر و هنرمند از دید شما

  • به نظر شما هنر در کدام یک از گزینه های زیر تبلور پیدا می کند و چرا ؟

١- هنر برای هنر

2-هنر برای مردم 

3-هنر برای حکومت

  • هنرمند به چه کسی گفته می شود و منظور از تعهد چیست ؟ و هنرمند به چه چیز باید متعهد باشد ؟
  • آیا سینما و هنر فرهنگ ساز است؟ یا فرهنگ سازنده هنر و سینماست چرا ؟ 

لطفا در بحث ما شرکت کنید و نظرات خود را ارائه نمایید .         

/ 3 نظر / 38 بازدید
حدیث

به نظز من گزینه ها 1 و 2 هر دو می تونند محلی برای تبلور هنر باشند. ولی هنر حکومتی خیانت به هنره. مثل دین حکومتی که همیشه فساد آوره، هنر حکومتی هم ابزار دست قدرتمندها میشه. نمونه اش فیلم پیروزی اراده لنی ریفنشاین که با اینکه به لحاظ سینمایی عالیه، ولی چون در خدمت نازیسم بوده ، ارزش انسانی و اجتماعی نداره.

پویا شکیبی

هنر باید در خدمت مردم باشد یعنی اینکه هنر بدون دیدن مردم چه عام چه خاص فایدهای ندارد پس هنر برای اگاهی مردم است وهنر در رشد اگاهی جامعه نقش بسزایی دارد زندگی بدون هنر است معنی ندارد هنرمند مانندخداوندگار است همانندی خدا انسان از خاک افرید یعنی هنر خلق کرد پس هنرمند در جایگاه خداوندگار قرار میگیرد باید هنرمندبه اثرش متعهد باشد سینما و هنر قطعا فرهنگ ساز است در جامعه اروپایی فرهنگ هنر است که جهان میسازد

پویا شکیبی

فرهنگ سازنده هنر و سینما در این است هنر یعنی افرینش پس سینما هم نقش افرینش دارد هنر است